Zondag 10 november

Sfeerimpressie 2023: 

Video door Stefan Video Productions

Shirt sponsors

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
4
5
6
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
25
26
27
Datum : zaterdag 27 July 2024
29
30

Sponsors

Login

Huishoudelijk reglement Toer- en WielerClub Weert

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOER EN WIELERCLUB WEERT

1e versie: 1988

Gewijzigd: 23 november 1992

Gewijzigd: 12 maart 1997

Gewijzigd: 13 maart 2002

Gewijzigd: 10 februari 2004

Gewijzigd: 20 november 2006

Gewijzigd: 15 februari 2011

Gewijzigd: 6 maart 2013

Gewijzigd 4 maart 2015

Gewijzigd 29 februari 2016

Gewijzigd 6 maart 2017

Gewijzigd 28 februari 2018

Gewijzigd 20 maart 2021

 1. Doelstelling van de vereniging

Het bevorderen van de toersport in het algemeen door:

 1. Het uitzetten van toertochten voor leden.

 2. Meerdere malen per jaar deel te nemen aan uitnodigingsritten.

 3. Het organiseren van toertochten voor niet leden.

 4. Alle wettige activiteiten die de toersport stimuleren.

B.H     B1 Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen.

 2. De leden van het bestuur worden gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.

 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de termijn kunnen worden herkozen. Voor de bestuursleden wordt een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de ALV.

 4. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

 5. Ontheffing van een bestuursfunctie geschiedt door de meerderheid van stemmen van het bestuur en door de leden indien deze meerderheid hiervoor termen aanwezig acht.

 6. Beslissingen worden genomen door het bestuur met meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel met uitzondering van sponsoraangelegenheden.

 7. Leden van het bestuur kunnen zijn: allen die lid zijn van de vereniging.

 8. Jaarlijks zal de voorzitter van de vereniging de bestuursleden en hun partners uitnodigen voor een etentje als waardering voor de verrichte werkzaamheden. De kosten hiervan worden gedragen door de vereniging met een maximum van € 50,- per aanwezig persoon.

B2 Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vanaf 1 juli 2021 is de herziene Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. De herziene wet is nu ook van toepassing op verenigingen en stichtingen met als gevolg dat er een aantal omissies aanwezig zijn in de statuten van TWC Weert. De WBTR kent een overgangsregeling van vijf jaar voor het aanpassen van de statuten tot uiterlijk 1 juli 2026. Conform besluit in Algemene Vergadering (ALV) van 20 maart 2021 is besloten dat TWC Weert gebruik maakt van dit overgangsrecht en de omissies in de statuten opneemt in het Huishoudelijk reglement van TWC Weert. Onderstaande vier punten worden uiterlijk 1 juli 2026 opgenomen in de statuten van TWC Weert.

1. Belet of ontstentenis van alle bestuurders 

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

2. Continuïteitscommissie

 • De commissie bestaat uit minimaal twee leden en maximaal drie leden. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • De Algemene vergadering kan besluiten dat leden van de commissie buiten de leden wordt benoemd. 

 • De commissieleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de termijn kunnen worden herkozen.

 • De benoeming van leden van de commissie geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

 • Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

 • Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

 • Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

3. Strijdige belangen bestuursleden

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie.

4. Raadgevende stem

Bestuursleden hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem. De leden geven de bestuursleden de mogelijkheid om in de algemene vergadering advies te geven over het te nemen besluit. 

C. De leden

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 1. Allen die interesse hebben in de toersport in het algemeen,

 2. Zij die de contributie en eenmalige bijdrage voor de kleding betalen en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

  2. Geen licentiehouder zijn.

De vereniging kent de volgende leden:

Bronslid

Minimale begunstiging van € 25,00 per jaar.

Neemt nooit deel aan tochten in verenigingsverband.

Niet verzekerd via de NTFU.

Rechten van het Bronslid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt/jack na betaling eenmalige bijdrage van € 50,-. Keuze uit shirt of jack.

Zilverlid

Minimale begunstiging van € 50,00 per jaar.

Neemt alleen deel aan de activiteiten door de week.

Is verzekerd via de NTFU.

Rechten van het Zilverlid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten door de week bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling eenmalige bijdrage van € 50,-

Goudlid

Minimale begunstiging van € 75,00 per jaar.

Kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Is verzekerd via de NTFU

Rechten van het Goud lid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten bij te wonen

 • Deel te nemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

Ereleden

De vereniging kent vanaf het seizoen 2011 geen erelidmaatschap meer toe.

D. Eenmalige bijdrage

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen eist het bestuur voor de kleding die een lid van de vereniging krijgt een eenmalige bijdrage van € 50,00.

Deze eenmalige bijdrage dient betaald te zijn voor de ontvangst van de eerste set kleding.

Indien de clubkas het niet toelaat is het bestuur bevoegd om bij het introduceren van een nieuw tenue een extra eenmalige bijdrage vast te stellen. De hoogte van dit bedrag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling.

E. Het dragen van de kleding

Het zichtbaar dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde (boven)kleding is voor ieder lid verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten. Bij regenweer is het toegestaan regenkleding te dragen over het clubtenue. Het niet naleven van deze regel kan schorsing tot gevolg hebben.

Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten.

F. Groepen

De vereniging kent in de zomer 4 groepen en in de winter 2 groepen. Elke groep heeft zijn eigen specifieke kenmerken in gemiddelde afstand en totale te rijden afstand.

Tijdens de ALV 2024 zijn de snelheidsgroepen voor het seizoen 2024 afgestemd, zie onze gedrags- en veiligheidscode voor het volledige overzicht.

Zomerseizoen

A Groep:

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen en woensdagavond Snelheidsdoelstelling: > 30 km per uur.

Afstand van de ritten: op zondag zullen de ritten variëren van 80 tot 150 km waarbij vaker gedurende het seizoen 100+ routes worden gereden. Op Woensdagavond wordt een rit gereden van 60 km

B Groep:

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen en woensdagavond Snelheidsdoelstelling: 28 < 30 km per uur.

Afstand van de ritten: op zondag zullen de ritten variëren van 80 tot 120 km waarbij vaker gedurende het seizoen 100+ routes worden gereden. Op Woensdagavond wordt een rit gereden van 60 km

C Groep

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen dinsdag- en donderdagochtend Snelheidsdoelstelling: 26 < 28 km per uur.

Afstand van de ritten: op zondag zullen de ritten variëren van 60 tot 80 km met een enkele rit gedurende het seizoen van 100+. Op dinsdag- en donderdagochtend wordt een rit gereden van 60  80 km.

D Groep

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen

Snelheidsdoelstelling: 24 < 26 km per uur.

Afstand van de ritten: op zondag zullen de ritten variëren van 40 tot 60 km met een enkele rit gedurende het seizoen van 60+.

Winterseizoen

AB Groep:

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen

Snelheidsdoelstelling: > 20 km per uur.

Afstand van de ritten: De ritten variëren van 40 tot 80 km in de regio Weert en er wordt deelgenomen aan toertochten in de regio

CD Groep

Geplande ritten: Fietsen in beginsel op zondagmorgen, dinsdag- en donderdagochtend Snelheidsdoelstelling: 16 < 18 km per uur.

Afstand van de ritten: De ritten variëren van 40 tot 50 km. Aan toertochten wordt beperkt deelgenomen.

G. Wegkapiteins

Elke groep is verplicht om met twee wegkapiteins te fietsen die herkenbaar zijn door een gele band met de tekst “wegkapitein”. De wegkapitein is daarnaast in het bezit van een fluit. De wegkapiteins verdelen onderling de rol van “achterop rijder” en “voorop rijder” De achterop rijder waarschuwt met de fluit als de snelheid te hoog is. De voorop rijder zorgt dat de snelheid naar beneden gaat mochten de kopmannen onvoldoende hun snelheid minderen. Tijdens de ritten op de weg beslissen de wegkapiteins te allen tijde, indien nodig is er overleg met het bestuur.

Dit is van toepassing op o.a.

 • De gereden snelheid

 • Aanpassen van de route bij wegomlegging of route inkorting bij slecht weer

 • Als er gewacht moet worden op achterblijvers door b.v. Materiaalpech

 • Het opsplitsen als de groep groter is dan 12 fietsers [uitzondering vastgesteld door bestuur juli 2022 op bais van mandaat ALV maart 2022: in uitzonderlijke gevallen mag alleen de wegkapitein de groepsomvang uitbreiden naar 13 of 14 fietsers].

Samen uit, Samen thuis

Voor alle groepen is strikt het principe van “Samen uit, Samen thuis” van toepassing met uitzondering van de ritten van de A groep in de zomer op woensdagavond. Voor deze ritten is de afspraak de eerste 50 km “Samen uit, Samen thuis” en de laatste 10 kilometer ieder voor zich.

Pech onderweg

Bij pech onderweg helpen we elkaar zoveel mogelijk. Is een reparatie niet mogelijk dan blijven we wachten tot de pechvogel contact heeft gehad met het thuisfront en dat het zeker is dat hij opgehaald wordt.

H. Routecoördinator

Elke rit wordt er een routecoördinator aangewezen. De routecoördinatie kent de route vlekkeloos of is in het bezit van een navigatiesysteem met de juiste versie van de route. De routecoördinator is de enige in de groep die aanwijzigingen geeft over de te volgen route. De routecoördinator is gedurende de rit aanwezig op de 2e of de 3e rij in de groep om duidelijk en tijdig aanwijzigingen te kunnen geven aan de kopmannen. De rol van routecoördinator en leider wordt bij voorkeur niet gecombineerd.

I. Reservemateriaal

Door de vereniging worden bij evenementen reservewielen ter beschikking gesteld. De volgende regels gelden voor het gebruik van reservemateriaal:

 1. Indien een lid gebruik maakt van een reservewiel dan moet hij dit wiel tijdig terugbezorgen.

 2. Het reservewiel mag alleen gebruikt worden tijdens de rit en na de rit om thuis te komen.

J. Intrekken lidmaatschap

Het lidmaatschap van een lid kan onder de volgende omstandigheden ingetrokken worden:

 1. Het niet tijdig betalen van de contributie.

 2. Het niet houden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 3. Door het verrichten van handelingen die de vereniging of de wielersport in zijn algemeenheid schaden.

Eventueel betaalde contributie wordt niet terugbetaald.

Het bestuur is gemachtigd om een lidmaatschap in te trekken. Het bestuur zal het lid eerst een officiële schriftelijke waarschuwing geven alvorens het lidmaatschap definitief wordt ingetrokken. Indien er aanleiding is om het lidmaatschap per direct in te trekken dan is het bestuur hiertoe gerechtigd.

K. Ledenvergaderingen

Aan het begin van het zomerseizoen zal een Algemene LedenVergadering worden gehouden. Indien het bestuur het nodig acht kan vaker een ledenvergadering worden ingelast. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur de nodige mededelingen doen over het afgelopen en naderende seizoen. De volgende punten komen minimaal aan de orde:

 1. De financiële positie van de vereniging en verantwoording aflegging door de penningmeester.

 2. Verslaglegging van het afgelopen seizoen door de secretaris.

 3. Mededelingen voor het naderende seizoen door het voltallige bestuur.

 4. Aftreden en benoemen van bestuursleden.

L. Commissies

Elk jaar wordt een kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. Een lid blijft twee jaar lid van de kascommissie en wordt daarna vervangen door een ander lid. De leden van de kascommissie ondertekenen na de controle een formulier waarin ze bevestigen dat ze geen onregelmatigheden zijn tegen gekomen en adviseren de Algemene LedenVergadering om Het Bestuur decharge te verlenen.

Adhoc kunnen er nog andere commissies actief zijn die geen rechtelijke status hebben maar wel door de leden van TWC Weert t.b.v. organisatorische redenen

Onkostenvergoeding commissievergaderingen:

Voor onkosten die gemaakt worden door leden voor noodzakelijke vergaderingen t.b.v. de commissie is er een vaste onkostenvergoeding vastgesteld:

 1. Een vaste onkostenvergoeding van € 12,50 voor vergaderingen waar 4 of minder leden deelnemen en € 20,- voor vergaderingen waar 5 of meer leden deelnemen.

 2. De onder 1 benoemde onkostenvergoeding is ook van toepassing voor bestuursvergaderingen.

 3. Indien de kosten van vergaderingen bovenstaande vergoedingen overstijgen kan vooraf een vergoeding op basis van werkelijke kosten aangevraagd worden bij het bestuur. Alleen door het bestuur goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor deze vergoeding.

 4. De onkostenvergoeding wordt alleen uitgekeerd op basis van een schriftelijke declaratie van het lid waarop de onkosten betrekking hebben.

M. Financiële bijdrage evenementen

Activiteiten van TWC Weert dragen bij aan de saamhorigheid en vitaliteit van de vereniging. Om de activiteiten laagdrempelig te houden draagt de vereniging bij in de kosten van de activiteit.

De bijdrage wordt onder de volgende voorwaarden toegekend:

 1. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de vereniging moet de activiteit goedgekeurd zijn door de ALV en op de kalender van de vereniging zijn geplaatst.

 2. Activiteiten komen alleen in aanmerking voor een bijdrage indien er kosten aan deze activiteit verbonden zijn voor de deelnemers.

 3. De bijdrage aan de activiteit is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

 4. De bijdrage voor een ééndaagse activiteit is € 10,- per deelnemend verenigingslid en € 25,- voor een meerdaagse activiteit.

 5. Leden van de vereniging kunnen geen rechten ontlenen aan de bijdrage.

 6. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid om een bijdrage toe te kennen of af te keuren.

 7. De bijdrage wordt alleen toegekend als de financiële positie van de vereniging dit toe laat. De beoordeling hiervan ligt bij het bestuur.

 8. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de organisator een begroting in van het evenement bij de penningmeester van de vereniging en na afloop van het evenement een kostenverantwoording uiterlijk binnen vier weken na het evenement.

N. Sponsoren

Het bestuur onderhoudt de contacten met de sponsoren. Alle leden zullen er voor zorgdragen dat de sponsoren van de vereniging op een positieve manier worden uitgedragen.

O. Indexatie

Het bestuur zal jaarlijks genoemde bedragen in dit reglement beoordelen en is bevoegd om een inflatiecorrectie hierop toe te passen. Het bestuur zal deze correctie jaarlijks ter kennisgeving voorleggen aan de ALV.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Laatste versie goedgekeurd door de ledenvergadering op 20 maart 2021

Legetøj og BørnetøjTurtle